ZED

Zeleno, Ekonomično, Digitalno

Udruženje građana koje nastoji da pruži podršku transformaciji društva ka ostvarivanju ekoloških i digitalnih ciljeva, kao imperativa za dalji razvoj i prilagođavanje revoluciji modernog doba. Napredak u ovim poljima može se postići samo uz poštovanje ciljeva održivog razvoja i zelene ekonomije, što predstavlja preostale dve oblasti rada organizacije. Tim sastavljen od ljudi sa iskustvom u radu u nevladinom sektorom kroz saradnju i rad sa drugim akterima, kao i ključnim donosiocima odluka u Republici Srbiji, želi da doprinese informisanju, edukaciji i praktičnim znanjima u ovim oblastima.

Promocija zdravih i ekoloških načina života koji doprinose poboljšanju naše životne sredine. Targetiranje glavnih ekoloških problema i načina prevazilaženja istih, kroz organizovanje ekoloških radionica i akcija. Podizanje svesti o ekološkom značaju i neophodnosti što hitnijih promena radi očuvanja planete.

Prilagođavanje ekonomskog modela ekološkim standardima i ciljevima održivog razvoja, a sve to radi smanjenja štetnog uticaja i poboljšanja kvaliteta života građana. Zalaganje za prelazak na čistu, kružnu i održivu ekonomiju koja se gradi na etičkim principima, inovacijama i zdravoj finansijskoj osnovi.

Prilagođavanje ekonomskog modela ekološkim standardima i ciljevima održivog razvoja, a sve to radi smanjenja štetnog uticaja i poboljšanja kvaliteta života građana. Zalaganje za prelazak na čistu, kružnu i održivu ekonomiju koja se gradi na etičkim principima, inovacijama i zdravoj finansijskoj osnovi.

Transformacija društva radi unapređenja mogućnosti i kapaciteta neophodnih na putu ka dostizanju digitalne revolucije. Informatički pismeno društvo spremno za inovacije i modernizaciju, imperativ je daljeg ekonomskog i ekološkog napretka. Proces digitalizacije ima za cilj unapređenje standarda i kvaliteta života građana. 

Naša vizija

Koji su naši ciljevi?

Kao društvo koje još uvek nije otključalo sve potencijale koje digitalizacija pruža, ZED nastoji da kroz projektne aktivnosti doprinese tranziciji ka dostizanju digitalizacije u Republici Srbiji. Potpuna digitalizacija može se ostvariti uz istovremenu transformaciju ekonomije, koja bi poštovala sve ekološke standarde i bila u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Postizanje standardizacije i transformacije našeg društva doprinosi razvijanju i očuvanju demokratskih  vrednosti.

Ostvarivanje ovih ciljeva, za koje se Udruženje zalaže, moguće je postići samo uz zajedničko delovanje sa drugim akterima na društvenoj sceni.

Naš tim

Anđa_Petković

Anđa Petković

Programski direktor

Od 2009. godine je članica Liberalno demokratske partije u kojoj je stekla iskustva u različitim oblastima. Od 2012. godine je kao članica Političkog saveta Mladih LDP aktivno učestvovala u kreiranju više javnih politika. Od februara 2014. je jedna od osnivača Saveta za ljudska prava LDP.

Nakon pohađanja jednogodišnje škole NDI “Kreiranja javnih politika zasnovanih na pouzdanim podacima” radila je na izradi predloga politike “Neophodnost sprovodjenja Nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji”, koja je objavljena u Zbirci predloga 2011/2012 u izdanju TransConflict, US Aid i NDI. Učesnik je programa obuke u organizaciji TransConflicta pod nazivom “Jačanje kapaciteta kreiranja politike političkih partija u sferi bezbednosti i odbrane”.

Karijeru u nevladinom sektoru započela je 2015. kao projektni asistent u Centru za evroatlantske studije. Od 2021. je unapređena na poziciju izvršnog direktora Centra za evroatlantske studije.

Posebna interesovanja su joj međunarodno pravo, liberalizam, ljudska i ekonomska prava.

Anđa Petković je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Sanja_Vasic

Sanja Vasić

Izvršni direktor

Rođena 1997. godine u Šapcu. Diplomirala je 2020. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna politika.

Prva iskustva stekla je još tokom studiranja angažovanjem na projektima nevladinih organizacija, koji su uključivali organizovanje konferencija i mnogorbrojne istraživačke radove.

Prvo stažiranje započela je u Centru za evroatlantske studije, gde je potom i nastavila dalju karijeru kao projektni asistent.  Nakon godinu dana rada u Centru za evroatlantske studije unapređena je na poziciju projektnog koordinatora.

Svoje radno iskustvo je upotpunila angažovanjem na projektima koji su se bavili ekologijom, građanskim aktivizmom, ali i analizom spoljne politike Republike Srbije, sa fokusom na Evropsku uniju.

Tijana_Jovanović

Tijana Jovanović

Projektni menadžer

Rođena је 1997. godine u Smederevu. Diplomirala је 2021. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni poslovi. Jedan je od osnivača udruženja mladih Centar za kreiranje politika i strategija koje deluje u oblastima životne sredine, održivog razvoja, bezbednosti i drugim oblastima.

Od februara 2021. godine je zaposlena u Insitutu za javnu politiku.

Prva iskustva stekla je angažovanjem na različitim projektima nevladinih i studentskih organizacija, koji su uključivali organizovanje različitih događaja i konferencija, istraživački rad, i slično. Kroz programe edukacije u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju radila je sa mladima, edukujući ih o temama poput demokratije, vladavine prava, aktivizma i glasanja.

Svoje radno iskustvo je tokom studija upotpunila aktivnim angažmanom na projektima koji su se bavili analizom srpske spoljne i bezbednosne politike i evroatlantskim integracijama Srbije.